Đánh giá khách hàng

Khách hàng Bella Nguyen

Yến rất là ngon nha, nhìn nhóc con nhà mình ăn yến mà phát thèm luôn.