Đánh giá khách hàng

Khách hàng Nguyễn Ngọc Hưng

Đã nhận hàng nhé mẹ RB... quá nhanh... quá chánh xác... thanks so much^^